ให้บริการบันทึกวิดีโอ แก่รองศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาและเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต

21 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมภายในงาน

เมื่อวันที่ (21 พ.ย. 66) ณ ห้อง ARITC Studio ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการบันทึกวิดีโอ แก่รองศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาและเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต เพื่อใช้สำหรับบันทึกวิดีโอผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือน เผยแพร่วันประชุมเปิดภาคเรียน 2/66