ให้บริการให้คำแนะนำการนำเข้ารายวิชาในระบบ YRU MOOC แก่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา

10 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมภายในงาน

เมื่อวันที่ (10 พฤศจิกายน 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้บริการให้คำแนะนำการนำเข้ารายวิชาในระบบ YRU MOOC แก่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลันราชภัฏยะลา