ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 11/2566

8 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมภายในงาน

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ชั้น 6) ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัดประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 11/2566 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ การจัดทำโครงการและกิจกรรม งานที่ได้รับมอบหมาย การดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 1/2567 และ (SAR) ตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ เพื่่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป