ให้บริการบันทึกวิดีโอ แก่ศูนย์ศิลปวัฒธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้

27 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมภายในงาน

เมื่อวันที่ (26 ต.ค. 66) ณ ห้อง ARITC Studio ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการบันทึกวิดีโอการแสดงมะโย่งากประเทศมาเลเซีย แก่ศูนย์ศิลปวัฒธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้