ให้บริการบันทึกวิดีโอ แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

16 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมภายในงาน

เมื่อวันที่ (16 ต.ค. 66) ณ ห้อง ARITC Studio ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการบันทึกวิดีโอ แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เพื่อใช้สำหรับนักพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้