บุคลากรเข้าร่วมประชุมการจัดสอบออนไลน์ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

6 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (6 ต.ค. 66) บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่าน Google meet และชี้แจง เรื่อง การจัดสอบปลายภาคแบบออนไลน์ของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับกองบริการวิชาการ และผู้ควบคุมการสอบ โดยจัดการสอบออนไลน์ผ่านระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (YRU e-Learning) ห้วงระหว่างวันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2566