ประชุมคณะกรรมการประกวดโฟล์คซอง (Folk song) งาน มรย.วิชาการ '66

4 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (3 สิงหาคม 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประกวดโฟล์คซอง (Folk song) งาน มรย.วิชาการ '66 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย เป็นประธาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google meet เพื่อประชุมชี้แจง ปรึกษาหารือ และติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ การจัดเตรียมการประกวด การรับสมัครผู้เข้าประกวด การจัดเตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณ์ต่างๆทีใช้ในการประกวด  และงบประมาณในการจัดการประกวด