ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต ครั้งที่ 1/2566

29 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 66 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต ครั้งที่ 1/256ุ6 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google meet เพื่อประชุมชี้แจง ปรึกษาหารือ และติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ รายงานผลการสอบสมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2565 รายงานผลการการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที) ปีการศึกษา 2565 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (YRU MOOC) รายวิชาการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ และสมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิต เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย และกำลังพัฒนา LINE Official เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้มากขึ้น และเพื่อตอบตัวบ่งชี้ สกอ. 1.7 : การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล