ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 7/2566

15 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมภายในงาน

วันพุธที 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ชั้น 6) ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัดประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 7/2566 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ การจัดทำโครงการและกิจกรรม งานที่ได้รับมอบหมาย การดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 2/2566 และ (SAR) ตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ เพื่่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป