หลักสูตรเสริมความรู้และทักษะทาง Digital Literracy (IC3) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

27 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หลักสูตรเสริมความรู้และทักษะทาง Digital Literracy (IC3) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1) ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamentals) https://mooc.yru.ac.th/courses/course-v1:YRU+ARITC003+2564/course/
2) การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Key Applications) https://mooc.yru.ac.th/courses/course-v1:YRU+ARITC004+2564/course/
3) การใช้งานอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online) https://mooc.yru.ac.th/courses/course-v1:YRU+ARITC005+2564/course/

ขั้นตอนการเข้าศึกษาหลักสูตร
>เข้าสู่เว็บไซต์ https://mooc.yru.ac.th 
>>คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" --> คลิกปุ่ม [Google] 
>>>เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอีเมล (Google) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ตัวอย่าง [email protected])

*ติดต่อสอบถาม งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 20000