ประกาศ!! นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ยังไม่ผ่านรายวิชา "การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์และสมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิต"

1 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) สมรรถนะดิจิทัลบัณฑิต