การตรวจสอบผลการศึกษารายวิชา "การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์และสมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิต"

8 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) สมรรถนะดิจิทัลบัณฑิต