รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรม

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการ ฯ จะจัดกิจกรรมอบรมให้แก่นักศึกษา โดยสามารถเลือกอบรมได้ตามหัวข้อ ดังนี้

- การออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม illustrator
- การสร้างงานนำเสนอในรูปแบบการ์ตูนแอนนิเมชันด้วย Animaker

อาจารย์ท่านใดสนใจที่จะให้เราอบรมให้แก่นักศึกษาในรายวิชาของท่าน สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร(ภายใน) 23200 จัดอบรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566

(โดยจะอบรมในชั่วโมงเรียน : รับจำนวนจำกัด เพียง 5 กลุ่ม)