ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน รายวิชา การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ และสมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิต

21 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) สมรรถนะดิจิทัลบัณฑิต