ดำเนินการรับเสด็จในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

20 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (20 ก.พ. 66) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ในโอกาสรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยนางสาวนาซีลา หาแว นางสาวนารีมะห์ วาเตะ และนางสาวนิฮัสนะห์ นิกาจิ เข้าเผ้า ฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ฯ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี