ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 5/2566

6 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมภายในงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ชั้น 6) ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัดประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 5/2566 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ การจัดโครงการและกิจกรรม งานที่ได้รับมอบหมาย การดำเนินงานตามตัวชี้วัด และการทำโฟชาร์ตการให้บริการของงาน ITE  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป