ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 4/2566

6 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมภายในงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ชั้น 6) ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัดประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 4/2566 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ การจัดโครงการและกิจกรรม งานที่ได้รับมอบหมาย การดำเนินงานตามตัวชี้วัด และการทำโฟชาร์ตการให้บริการของงาน ITE  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป