อบรมการสร้างโปสเตอร์งานวิจัยด้วย PowerPoint ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

4 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (4 ม.ค. 66) เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-304 ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายธนภัทร นาคิน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พร้อมด้วย นายสมยศ ดีวิจิตร เป็นวิทยากร อบรมการสร้างโปสเตอร์งานวิจัยด้วย PowerPoint  ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรสัตวศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบโปสเตอร์งานวิจัยด้วย โปรแกรม powerpoint อย่างง่ายได้ และสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อนำเสนอผลงานการวิจัยที่สวย ๆ ส่งอาจารย์ประจำหลักสูตรได้