ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 3/2566

6 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมภายในงาน

 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ชั้น 6) ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัดประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 3/2566 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ การจัดโครงการและกิจกรรม งานที่ได้รับมอบหมาย และการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แจกแจงรายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป