ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

3 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมภายในงาน

          วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ชั้น 6) ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัดประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ การจัดโครงการและกิจกรรม และงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ 1.เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา SAR ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 สมรรถนะดิจิทัล ของมหาวิทยาลัย 2.ระบบ YRU Service 3. ระบบ YRU Works 4.การดำเนินกิจกรรมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต 5.โครงการพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสมรรถนะดิจิทัล 6.การดำเนินงานสนับสนุนและพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในการปฏิบัติงานต่อไป 7.การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป