ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

4 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมภายในงาน

               วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ชั้น 6) ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัดประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ การจัดโครงการและกิจกรรม และงานที่ได้รับมอบหมาย มีการมอบหมายงานตามขอบเขตตัวชี้วัด แจกแจงรายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป