รายงานผลสอบวัดความรู้มาตรฐาน ICDL ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

11 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับสิทธิ์การสอบ ICDL ให้แก่นักศึกษา จำนวน 596 คน นักศึกษาเข้าสอบ จำนวน 521 คน และสอบผ่านเกณฑ์ (ได้รับใบประกาศนียบัตรระดับสากล) 197 คน คิดเป็นร้อยละ 37.81 

ICDL หรือ International Computer Driving License หรือ วุฒิบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล เป็นโปรแกรมทดสอบความรู้ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานในระดับสากล รับรองโดยสถาบัน ECDL Foundation ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร ICDL จึงมั่นใจได้ว่าเป็นผู้ที่มีทักษะความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์อย่างแท้จริง และยังเป็นมาตรฐานที่องค์การภาครัฐและเอกชนให้ความเชื่อถือ

หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นแก่นักศึกษา
• หลักสูตร Application Essentials
• หลักสูตร Computer & Online Essentials

คลิกลิงก์เพื่อตรวจสอบผลการสอบ >> https://bit.ly/3zyomsM