อบรมการใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้แก่นักศึกษาใหม่ 2565

2 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยากรโดย นายธนภัทร นาคิน นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและมีทักษะการเรียนออนไลน์ด้วยระบบต่าง ๆ ของมหวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 1,658 คน โดยจำแนกเป็น 1) คณะครุศาสตร์ จำนวน 224 คน 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 690 คน 3) คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 398 คน และ 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวน 345 คน