กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิต

1 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 65 เวลา 09.00-16.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิต นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีหัวข้อการสร้างสื่ออินโฟกราฟิกด้วย Canva มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 84 คน