กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ทักษะดิจิทัลก้าวสู่พลเมืองในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

1 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ทักษะดิจิทัลก้าวสู่พลเมืองในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เมื่อวันที่ 30-31 ก.ค.65 ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ด้วย Zoom ลิงก์ห้องอบรม https://zoom.us/j/6039811292 
          การจัดอบรมในครั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลในการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต โดยมีหัวข้อหลัก ดังนี้ 1) Digital literacy (IC3) คืออะไร 2) การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online) 3) การใช้โปรแกรมสำนักงาน (Key Application) และ 4) คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamentals) มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 845 คน