สวท. จัดสอบ ICDL (International Computer Driving License) หรือวุฒิบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล

28 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สวท. จัดสอบ ICDL (International Computer Driving License) หรือวุฒิบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.65 เวลา 13.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดสอบวัดความรู้มาตรฐาน ICDL (International Computer Driving License) หรือวุฒิบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากลให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นแก่นักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

ICDL หรือ International Computer Driving License หรือ วุฒิบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล เป็นโปรแกรมทดสอบความรู้ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานในระดับสากล รับรองโดยสถาบัน ECDL Foundation ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร ICDL จึงมั่นใจได้ว่าเป็นผู้ที่มีทักษะความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์อย่างแท้จริง และยังเป็นมาตรฐานที่องค์การภาครัฐและเอกชนให้ความเชื่อถือ โดยกำหนดหลักสูตร Application Essentials และหลักสูตร Computer & Online Essentials