กิจกรรมอบรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสมรรถนะดิจิทัล (รูปแบบออนไลน์) ปี 2565

15 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ด่วน >> งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมอบรม "ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสมรรถนะดิจิทัล" (รูปแบบออนไลน์) ปี 2565 
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ** (รับจำนวนจำกัด)
กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา ชั้นปี 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
- วันที่พุธที่ 20 และ 27 กรกฏาคม 2565 โดยมีหลักสูตรดังนี้

วันที่

เวลา

หัวข้อเรื่อง

จำนวน

สาขาวิชา

อาจารย์ผู้สอน

วันพุธ
20 ก.ค. 2565

09.30 –

12.00 น.

การใช้งานโปรแกรม Word Processing เพื่อสร้าง Resume และจัดทำเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  • แบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้และทักษะของนักศึกษา

Work shop  

 

 

 

13.30 –

16.00 น.

การจัดการข้อมูลตารางและสูตรคำนวณทั่วไปด้วยโปรแกรม Spreadsheet 

  • แบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้และทักษะของนักศึกษา 

Work Shop

 

 

 

วันพุธ
27 ก.ค. 2565

09.30 –

12.00 น.

การสร้างสื่อนำเสนอกิจกรรมในรูปแบบอินโฟกราฟิก

  • แบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้และทักษะของนักศึกษา

Work Shop

95 คน

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศบ.)

อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข

13.30 –

16.00 น.

การใช้งาน Google Apps for Educations เพื่อการศึกษา

  • แบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้และทักษะของนักศึกษา

Work Shop

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม : คุณฟาติน สะนิ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ชั้น 6
อาคารบรรณราชนครินทร์ หรือโทร. 073 299 699 ต่อ 23202