ประกาศรายชื่อนักศึกษาและตารางสอบวัดความรู้มาตรฐาน ICDL รอบที่ 2 (สำหรับ นศ.ที่ไม่เข้าสอบเมื่อวันที่ 13 มี.ค.65)

15 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาและตารางสอบวัดความรู้มาตรฐาน ICDL รอบที่ 2 (สำหรับ นศ.ที่ไม่เข้าสอบเมื่อวันที่ 13 มี.ค.65)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอให้นักศึกษาตามประกาศฯ เข้าสอบวัดความรู้มาตรฐาน ICDL หรือ International Computer Driving License หรือ วุฒิบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2565 และ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. (ต้องเข้าสอบทั้ง 2 วัน) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ตามประกาศรายชื่อและตารางสอบในไฟล์แนบ) ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

ICDL หรือ International Computer Driving License หรือ วุฒิบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล เป็นโปรแกรมทดสอบความรู้ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานในระดับสากล รับรองโดยสถาบัน ECDL Foundation ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร ICDL จึงมั่นใจได้ว่าเป็นผู้ที่มีทักษะความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์อย่างแท้จริง และยังเป็นมาตรฐานที่องค์การภาครัฐและเอกชนให้ความเชื่อถือ

หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นแก่นักศึกษา (มีการอบรมและทดสอบการทำแบบฝึกหัดก่อนสอบจริง)
• หลักสูตร Application Essentials
• หลักสูตร Computer & Online Essentials

---ตรวจสอบรายชื่อ และตารางสอบ คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด ---

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด