ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน "หนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธ์ดี" ปีการศึกษา 2564

25 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) สมรรถนะดิจิทัลบัณฑิต

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน "หนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธ์ดี" สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2564 โดยให้นักศึกษาทำแบบทดสอบในรายวิชา "แบบทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต" ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบกาเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU MOOC) URL : http://mooc.yru.ac.th ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การสอบ ได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา (เงิน)  จำนวน 51 หลักสูตร ๆ ละ 3 รางวัล (หลักสูตรละ 2,000 บาท) รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1,000 บาท รางวัลที่ 1 จำนวน 700 บาท และรางวัลที่ 2 จำนวน 300 บาท 

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ >> เกณฑ์กิจกรรมการแข่งขัน 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณฟาติน สะนิ / โทร 073299636 ต่อ 23203 านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา