ปี 2564

24 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลการดำเนินงาน

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564


- รายงานผลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที) 
- รายงานผลการสอบวัดพัฒนาความรู้สมรรถนะและทักษะดิจิทัลของบัณฑิต