อบรมการสอนออนไลน์ด้วยระบบ YRU e-Learning (ระบบใหม่) ให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

19 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 งานเทคโนโลยีสารสนเทสเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดอบรมการสอนออนไลน์ด้วยระบบ YRU e-Learning (ระบบใหม่) ให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยากรการอบรมโดย คุณธนภัทร นาคิน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ การอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 1)  เวลา 09.00 – 12.00 น. อบรมให้แก่อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์ 2) เวลา 13.30 – 16.30 น. อบรมให้แก่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการจัดการอบรมแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet และ Facebook Live ทั้งนี้เพี่อพัฒนาศัยกภาพของอาจารย์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในยุคปัจจุบันและช่วงระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 186 คน