ประกาศผลการจัดกิจกรรมการแข่งขัน Smart Digital The Best of Group ของนักศึกษา

5 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน Smart Digital The Best of Group ของนักศึกษา โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลของบัณฑิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นกิจกรรมการแข่งขันสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ
และทักษะวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน
บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน Smart Digital The Best of Group ของนักศึกษา โดยมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 4 รางวัล เป็นเงิน 7,000 บาท จึงขอประกาศสาขาวิชาที่ได้รางวัล ดังนี้
1. รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย (คบ.) คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์
2. รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
3. รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
4. รางชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท พร้อมเกียติบัตร ได้แก่ 
    4.1 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
    4.2 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> คลิกประกาศผลการแข่งขัน Smart Digital The Best of Group ของนักศึกษา