ประชุมชี้แจง เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

25 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารรสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแก่ประธานหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รหัส 61-63) ประจำปีการศึกษา 2563