ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนรู้และสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต

11 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดแนวปฏิบัติและปฏิทินการสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายศึกษาเรียนรู้และสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลแบบออนไลน์ ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Training) เว็บไซต์ https://etraining.yru.ac.th โดยมีรายละเอียดดังนี้
     1. ให้นักศึกษาเข้าไปลงทะเบียนเรียน (Enrol me) ในรายวิชา "สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563" ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Training) เพื่อเรียนรู้เนื้อหาและทำแบบฝึกหัด ก่อนการสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลแบบออนไลน์ 
     2. ให้นักศึกษาสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลแบบออนไลน์ ในรายวิชา "สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563" ชื่อข้อสอบ "ข้อสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563" ตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้

  •        ครั้งที่ 1/2563 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
  •        ครั้งที่ 2/2563 วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2563
  •        ครั้งที่ 3/2563 วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563
  •        ครั้งที่ 4/2563 วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2564
  •        ครั้งที่ 5/2563 วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2564
  •        ครั้งที่ 6/2563 วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  •        ครั้งที่ 7/2563 วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  •        ครั้งที่ 8/2563 วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2564
  •        ครั้งที่ 9/2563 วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2564

     3. นักศึกษาตรวจสอบผลการสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563 ในรายวิชา "สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563" ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Training) เว็บไซต์ https://etraining.yru.ac.th นักศึกษาสามารถเลือกสอบครั้งใดก็ได้ และสอบได้มากกว่า 1 ครั้ง ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยจะนำคะแนนสอบครั้งสุดท้ายในการประกาศผลสอบ
     4. เกณฑ์คะแนนสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์คะแนนไม่ต่ำร้อยละ 60

หมายเหตุ
1) นักศึกษาสามารถเข้าไปทำข้อสอบในช่วงเวลาใดก็ได้ตามวันที่กำหนดตลอด 24 ชั่วโมง 
2) เมื่อนักศึกษาคลิกทำข้อสอบแล้ว จะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 90 นาที เท่านั้น
3) ในการสอบแต่ละครั้ง นักศึกษามีโอกาสทำข้อสอบได้เพียง 1 ครั้ง
4) ในการสอบครั้งที่ 1/2563 จะมีกิจกรรมแข่งขันและมอบเงินรางวัลแต่นักศึกษาที่สอบได้คะแนนมากที่สุดของหลักสูตร จำนวน 1 รางวัลต่อ 1 หลังสูตร รางวัลละ 2,000 บาท (ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่กำหนด)

**เอกสารที่แนบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติและปฏิทินการสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลิกลิงก์เพื่ออ่านเพิ่มเติม prakas-reuxng-nw-ptibati-la-ptit-9de55db620.pdf