ประชุมติดตามการพัฒนารายวิชาด้านอัตลักษณ์เก่งไอที (YRU MOOC) ครั้งที่ 1

22 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ร่วมกับทีมงานระบบเครือข่าย และศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมกับประชุมติดตามการพัฒนารายวิชาด้านอัตลักษณ์เก่งไอที (YRU MOOC) ครั้งที่ 1 โดยมีการกำหนดโครงสร้างรายวิชา จำนวน 3 รายวิชา ได้แก่ ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ (Computing Fundamentals) 2. ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Key Application) และ 3. การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online) มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 8 คน ณ ห้องประชุมกะมูดู 25-509 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา