จัดอบรมการสอนออนไลน์ด้วยระบบ YRU e-Learning (รอบที่ 2) ให้แก่อาจารย์ มรย.

17 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อ 16 มิ.ย.63 สำนักวิทยบริการ ฯ และกองบริการการศึกษา จัดอบรมออนไลน์ให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การใช้งานระบบ YRU e-Learning (รอบที่ 2)

สำนักวิทยบริการ ฯ และกองบริการการศึกษา จัดอบรมออนไลน์ให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การใช้งานระบบ YRU e-Learning (รอบที่ 2) โดยมีเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นวิทยากร แนะนำให้ความรู้แก่อาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถผลิตเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ได้ ก่อนจะมีการเปิดภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดการอบรมเป็นช่วงเวลาตามคณะ ดังนี้ 1) ช่วงเช้า เวลา 9.30 - 12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 2) ช่วงบ่าย เวลา 13.30 - 16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ