รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

6 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แผนการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

1 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แผนการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
      1.1 การผลิตสื่อการเรียนรู้ e-Learning (e-DLTV) แก่ครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
      1.2 พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม
      1.3 การสร้างสื่อการเรียนการสอน
      1.4 การจัดการระบบเครือข่ายขั้นสูง
      1.5 ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ "ICT for Kids" Summer Camp 2558
  2.  โครงการพัฒนาบุคลากร มรย.
      2.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน
           กิจกรรม 1. : 1. การใช้โปรแกรม MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint และ PhotoShop
                           2. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามหรือแบบประเมินด้วย SPSS
           กิจกรรม 2 : การเขียนโปรแกรมสำหรับโปรแกรมเมอร์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
           กิจกรรม 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในรูปแบบออนไลน์
  3. โครงการพัฒนานักศึกษา มรย.
       1. อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่
       2. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนสู่ตลาดแรงงาน
  4. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์
       - อบรมการใช้โปรแกรมสำนักงานให้กับนักศึกษาโครงการความร่วมมือ วสส.


  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2560-2561
- สรุปรายงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2561 (จำนวน 3 โครงการ)

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro >> 
    - วันที่อบรม : 4-5 มีนาคม พ.ศ. 2562
    - สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-402 อาคารเทคโนโลยีสารสนเท (25) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2. โครงการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และ eDLTV >> 
   - วันที่อบรม : 5-6 กุมภาพันธ์ 2562
   - สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเท (25) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

3. โครงการอบรมการออกแบบและจัดทำ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วย PowerPoint และ Piktochart >>
  - วันที่อบรม : 23-24 กุมภาพันธ์ 2562
  - สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-304 อาคารเทคโนโลยีสารสนเท (25) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา