ภารกิจหน่วยงาน

19 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ภารกิจหน่วยงาน

- สนับสนุนการจัดการเรียนโดยใช้อีเลิร์นนิ่งจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐานของแต่ละคณะ
- การวิจัยด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้
- สนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นิ่งคุณภาพสูง
- จัดหารายได้ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน
- จัดการเรียนการสอนทางไกล โดยการเปิดสอนหลักสูตรแบบออนไลน์
- การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียนให้มีทักษะในการเรียนการสอนโดยใช้ระบบอีเลิร์นนิ่ง หรือการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ
- ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) มาใช้ในองค์กร