ให้ นศ. รหัส 58-60 เข้ารับการเรียนเสริม (ติว) ก่อนการสอบอัตลักษณ์ไอที ครั้งที่ 2/2561

28 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบวัดความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในครั้งที่ 2/2561 ให้นักศึกษาเข้ารับการเรียนเสริม (ติว) ก่อนการสอบอัตลักษณ์ไอที ครั้งที่ 2/2561 ในวันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีกำหนดการการเรียนเสริมความรู้ (ติว) ดังนี้

       ช่วงเวลา 08.30 - 12.00 น. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะครุศาสตร์ เข้ารับการเรียนเสริมความรู้
       ช่วงเวลา 13.30 - 16.30 น. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการเรียนเสริมความรู้

หมายเหตุ
       1. ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
       2. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบเข้ารับการเรียนเสริมครั้งนี้ และนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาสแกนเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย