ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น "ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม MS-Word"

10 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรม

 ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นฟรี ในหัวข้อ  "ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม MS-Word"  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเข้าศึกษาด้วยตนเองที่ระบบ etraining.yru.ac.th รายวิชา "ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word (1)" และจัดสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

       ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมกิจกรรมดังกล่าว เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมตั้งแต่บัดนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 30 ท่าน โดยไม่มีค่าลงทะเบียน  สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัตนาภรณ์  ศรีหาพล เบอร์โทรศัพท์ 08-49631344 และ 073-299677 ต่อ 23200 สามารถติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของโครงการอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://ccenter.yru.ac.th/ite (ข่าวการอบรม) และสมัครเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์  gg.gg/collj
รายละเอียดการอบรม