ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น "ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม MS-Word"

19 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรม

        ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นฟรี ในหัวข้อ  "ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม MS-Word" ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และจัดสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
       ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมตั้งแต่บัดนี้ – 2 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 30 ท่าน โดยไม่มีค่าลงทะเบียน  สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัตนาภรณ์  ศรีหาพล เบอร์โทรศัพท์ 08-6558-8772 และ 073-299677 ต่อ 23200 สามารถติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของโครงการอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://ccenter.yru.ac.th/ite (ข่าวการอบรม) และสมัครเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ gg.gg/832k7
รายละเอียดการอบรม