ขอเชิญสมัครเข้าร่วม Workshop ฟรี.. ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มรย.

28 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรม

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม Workshop ฟรี... ท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์  gg.gg/workshopite1  โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้

10 ม.ค. 2561 การผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงด้วย Aurasma รุ่นที่ 2 (สำหรับอาจารย์ นักศึกษาและบุคลทั่วไป)

17 ม.ค. 2561 การผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Camtasia (สำหรับอาจารย์ นักศึกษาและบุคลทั่วไป)

17 ม.ค. 2561 การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom (สำหรับอาจารย์และนักศึกษา)

24 ม.ค. 2561 การสร้าง Check list ติดตามงานด้วย Google Sheet (สำหรับอาจารย์และนักศึกษา)

ทุกกิจกรรม เริ่มเวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

(*รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 35 คน ต่อ 1 workshop)

- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ห้อง 25-507 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073-299636 ต่อ 23200