ติดตามโครงการกิจกรรมอบรมและพัฒนาระบบการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Moodle แก่โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

31 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

27 ก.ค. 2560 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนดลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการผลิตสื่อการสอนแบบ e-Learning และ eDLTV กิจกรรมอบรมและพัฒนาระบบการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Moodle แก่โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เครือข่ายความร่วมมือ)

ตามที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาระบบการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Moodle แก่โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่ครุในโรงเรียนที่ร่วมโครงการไปแล้ว เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 นั้น ทางงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาจึงดำเนินการติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และการดำเนินโครงการตามความร่วมมือของผู้เข้าอบรมแต่ละโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา, โรงเรียนดำรงวิทยา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา, โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา