ประกาศผลสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2560

20 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

ประกาศผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2560 (เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์, 4-5 มีนาคม 2560)
บัดนี้ จึงขอประกาศผลการสอบ ตามไฟล์แนบที่ประกาศนี้

     

          ผลสอบวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 และ ผลสอบวันที่ 04- 05 มีนาคม 2560

 

นักศึกษาที่สอบผ่านแล้วให้มารับเกียรติบัตรได้ที่อาคาร 25 ห้อง 25-507 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

หมายเหตุ

        1. นักศึกษาที่ทำบันทึกขออนุญาตไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนดให้มาสอบในวันที่
10 เมษายน 2560 ณ อาคาร 25 ชั้น 6 เวลา 09.00 - 10.30 น. ให้นักศึกษามาเตรียมความพร้อมก่อนเวลา 30 นาที
รายชื่อนักศึกษาที่ขออนุญาตไม่เข้าสอบฯ
        2. นักศึกษา รหัส 56 ที่สอบไม่ผ่าน ให้นักศึกษามาสอบในวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ อาคาร 25 ชั้น 6 เวลา 09.00 - 10.30 น. ให้นักศึกษามาเตรียมความพร้อมก่อนเวลา 30 นาที  รายชื่อนักศึกษา 
        3. นักศึกษา รหัส 57-58 จะเปิดสอบอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม 2560