ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสอนเสริม (ติว) โครงการอัตลักษณ์ไอที

16 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองบริการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะดำเนินการสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบสำหรับนักศึกษา จึงได้มีการจัดสอนเสริม (ติว) ให้กับนักศึกษารหัส 56-58  ในวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2560
ณ หอประชุมหลังเล็ก ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ดังรายชื่อที่แนบ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน


กลุ่มที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น.
กลุ่มที่ 2 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.
กลุ่มที่ 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น.