จัดอบรมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาและการใช้งานระบบ YRU e-Learning หรือ LMS อื่น ๆ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

20 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรม

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ  ให้อาจารย์เข้าอบรมอบรมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาและการใช้งานระบบ YRU e-Learning หรือ LMS อื่น ๆ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ 
ในวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 25-405 (รายชื่อดังไฟล์แนบ) โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร. ศิริชัย  นามบุรี เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด