ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1

1 มิถุนายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดสอบวัดระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษารหัส 56-57 เมื่อวันที่ 23 -25 และ 27 พฤษภาคม 2559  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและกองบริการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศผลสอบสำหรับนักศึกษาที่สอบผ่าน ไม่ผ่าน และขาดสอบ วัดระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีครั้งที่ 1 ตามรายชื่อดังนี้

     1. รายชื่อนักศึกษาสอบวัดระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี (ผ่าน)

     2. รายชื่อนักศึกษาสอบวัดระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี (ไม่ผ่าน)

     3. รายชื่อนักศึกษาสอบขาดสอบวัดระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี (ขาดสอบ)


สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านและนักศึกษาที่ขาดสอบในครั้งที่ 1  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามปฏิทิน ดังนี้

        6 -10 มิ.ย. 2559                   ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ โดยกองบริการการศึกษา

       13 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2559         เรียนและศึกษาผ่านระบบ YRU e-Learning

       สอบวัดระดับความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (กลุ่ม 1) 7 ก.ย. 59 (13.00 - 14.30 น.)

       สอบวัดระดับความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (กลุ่ม 2) 7 ก.ย. 59 (15.00 - 16.30 น.)

       สอบวัดระดับความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (กลุ่ม 3) 10 ก.ย. 59 (8.30 - 10.00 น.)

       สอบวัดระดับความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (กลุ่ม 4) 10 ก.ย. 59 (10.30 - 12.00 น.)

       สอบวัดระดับความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (กลุ่ม 5) 10 ก.ย. 59 (13.30 - 15.00 น.)

       สอบวัดระดับความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (กลุ่ม 6) 11 ก.ย. 59 (15.00 - 16.30 น.)

       ประกาศผลการสอบ       20 ก.ย. 59

        หมายเหตุ : ยกเว้นการเก็บค่าลงทะเบียนเรียนเสริม (ติว) คนละ 200 บาท   

 


 สำหรับนักศึกษาที่ขออนุญาตไปราชการในช่วงเวลาที่มีการสอบวัดระดับความรู้ฯครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้
 - รายชื่อนักศึกษที่ขออนุญาตไปราชการ 
 - กำหนดสอบในวันที่ 10 ส.ค. 59
  ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 


หมายเหตุ

       นักศึกษาที่ขาดสอบวัดระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 หากมีเหตุจำเป็นสามารถแจ้งความประสงค์และยื่นคำร้องขอสอบเพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2559 ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ห้อง 303 อาคาร 25 (ในวันเวลาราชการ)

สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ชั้น 3 ห้อง 25-303 อาคาร 25
โทรศัพท์ : 073 299636 ต่อ 23200, 23204
อีเมล์ :  [email protected]