ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

22 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

พันธกิจ

       งานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน (e-Learning) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้งานและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน (e-Learning) ในรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และมีคุณภาพ

เป้าหมาย
   1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน (e-Learning)
   2. อบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน (e-Learning) ให้กับอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
   3. อบรมการใช้งานระบบ YRU LMS ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
   4. ให้คำปรึกษาในการพัฒนารายวิชา e-Learning เพื่อเผยแพร่บนระบบ YRU LMS
   5. ให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ YRU LMS
   6. อบรมโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
   7. จัดหาเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการศึกษาของนักศึกษา (e-Learning)
   8. เป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพด้านการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
   9. ดูแลบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ YRU LMS