บุคลากร

นายธนภัทร นาคิน
(หัวหน้างาน)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23201)

อีเมล์ : [email protected]


นายซุลกิฟลี ยิงทา
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22405)

อีเมล์ : [email protected]


นายศิวกร มาศหิรัญ
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (23204)

อีเมล์ : [email protected]


นายสมยศ ดีวิจิตร
(เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23203)

อีเมล์ : [email protected]


นายอุสมาน มะแซ
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (23200)

อีเมล์ : [email protected]


นายมะอูเซ็ง กอแล
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (23200)

อีเมล์ : [email protected]


นายธนกร ทองตราชู
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (23200)

อีเมล์ : [email protected]


นายอาหมัดซับรี ขาเร็ง
(ช่างอิเล็คทรอนิคส์ (เครื่องเสียง))

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (23200)

อีเมล์ : [email protected]