ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ITA) : ศูนย์คอมฯ สวท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

21 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

วันที่ 21 ก.พ.67 เวลา 09.30 น. ได้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ITA) มีประเด็นการประชุมแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
1. เร่งรัดการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ERP โมดูลพัสดุ 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศในรอบปี 2/2567 ตามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน 3. การให้บริการระบบ YRU Servcie Line : @yrusv 4. มาตราฐานติดตามสถานะการพัฒนาระบบสารสนเทศ 5. รายงานผลการพัฒนาระบบ Smart YRU Ap;lication) วาระอื่น ๆ  เสนอให้มีการประชุมรายงานปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากร